Saturday, March 5, 2011

Real One

Jivan ma darek vyakti k vastu ni sachi kimat fakt 2 sajogo ma smjay 6.
1. Tene pamya pahela.
2. Tene gumavya pachi.

Reality between framing of Love

એક દિવસ એક પ્રથમિક શાળાના શિક્ષિકાએ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે ચાલો બાળકો આજે તમે એક નિબંધ લખીને મને આપો.નિબંધનો વિષય છે—”જો ભગવાન તમને કાંઇ માંગવાનું કહે તો ઇશ્વરની પાસે તમે શું માંગશો???” બાળકોએ તો ઉત્સાહમાં આવી નિબંધ લખી આપ્યો.ત્યારબાદ શિક્ષિકા તે નિબંધો ઘેર તપાસવા લઇ ગયા. સાંજે જ્યારે તે નિબંધો તપાસી રહ્યા હતા. ત્યાં તેમના પતિ રૂમમાં આવ્યા ને જોયું તો તે શિક્ષિકા રડી રહ્યા હતા. તેમણે પૂછ્યું,” કેમ શું થયું???કેમ રડો છો???” શિક્ષિકાએ કહ્યું,” હું મારા વિદ્યાર્થીઓનાં નિબંધો તપાસું છું” તેમના પતિને એક કાગળ આપતા તે બોલ્યાં’ “જુઓ, તમે પણ આ નિબંધ વાંચી જુઓ” તેમના પતિએ નિબં ધ વાંચ્યો. તેમાં તે બાળકે લખ્યું હતું— ” હે ઇશ્વર જો તારે મને કાંઈ આપવું જ હોય તો તું મને ટેલીવીઝન (ટી.વી.) બનાવી દે. હું તેનું સ્થાન ગ્રહણ કરવા માંગું છું. હું ટી.વીની જેમ ઘરમાં રહેવા માંગું છું.જેને માટે ઘરમાં ખાસ જગ્યા હોય. મારી આસપાસ મારાં કુટુંબનાં તમામ સભ્યો હોય. અને સાચ્ચે જ હું ગંભીર રીતે આ કહું છું જેથી મારા કુટુંબનાં તમામ સભ્યોનું હું મારા તરફ જ ધ્યાન ખેંચી શકું. તેઓ કોઇ પણ વગરની ખલેલ પાડ્યા વગર મને એકચિત્તે સાંભળે અને કોઇ સવાલો ન પૂછે.જ્યારે ટીવી બંધ હોય ત્યારે પણ લોકો જેમ તેની ખાસ સંભાળ રાખે છે તેમ મારી પણ સંભાળ રાખે. જ્યારે પપ્પા કામ પરથી ઘેર આવે ત્યારે તેઓ સખત થાકેલા હોવા છતાં હું ટી વી બની ગયો હોવાથી મને તેમની કંપની મળી રહે. અને હું મારી મમ્મી જ્યારે દુઃખી હોય કે ટેન્શનમાં હોય ત્યારે મને અવગણવાને બદલે મને જ જોવા ઝંખે. અને……મારી સાથે રહેવા માટે મારા ભાઇબહેનો લડાલડી કરે.હું તેવું અનુભવવા માંગું છું કે બધી જ વસ્તુઓ એક બાજુએ મૂકીને કુટુંબનાં સભ્યો મારા માટે સમય ફાળવે.અને છેલ્લે મને ટી.વી બનાવી દો જેથી હું મારા કુટુંબને સુખ, આનંદ આપી શકું અને તેમનું મનોરંજન કરી શકું.” હે ભગવાન હું બીજું કાંઇ નથી માંગતો પણ ઇચ્છું છું કે તમે મને ટી.વી બનાવી દો. શિક્ષિકાની આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ વહી રહ્યાં હતાં. તેમના પતિ બોલ્યા,”હે ભગવાન!!!બિચારું બાળક!!!!કેવા ભયાનક માતા-પિતા છે!!!!!” શિક્ષિકા ચોધાર આંસુ સારતાં પોતાના પતિની સામે જોયું અને દયામણા અવાજે બોલ્યા, ” આ નિબંધ આપણા દીકરાએ લખેલો છે.”

Sunday, September 5, 2010

For My GOD

What makes good mothers? It is a pertinent question whose answer cannot be contained within a few words. Mothers comprise of a bundle of emotions that sometimes defy reason. So this goes out to all the mothers who have kept awake all night with their sick toddlers in their arms, constantly uttering those compassionate words, "It's OK honey, Mommy's here."

For all the mothers who run carpools and make cookies and sew Halloween costumes. And all the mothers who don't.

For those who show up at work with milk stains on their dress and diapers in their handbags.

For those mothers who cannot restrain tears from trickling down their cheeks when they hold their babies for the first time in their arms; and for the mothers who give birth to babies they'll never see.

For the mothers who gave homes to babies and gifted them a family.

For the mothers who yell at their kids who clamour for ice cream before dinner.

For the mothers who defy all odds just to watch her kid perform and repeat to themselves
"That's my child!!"

For all the mothers who read "Goodnight, Moon" twice a night for a year, and then read it again. "Just one more time."

For the mothers who taught their children to tie the shoelaces even before they started going to school.

For the mothers who incontinently turn their heads when they hear the word "Mom",
even though they know that their kids are nowhere around.

For the mothers who silently shed tears for their children who have gone astray.

For all those mothers whose heart aches to watch her son or daughter disappear down the street, walking to school alone for the very first time.

For all the mothers of the victims of all these school shootings, and the mothers of those who were involved in the shooting.

For the mothers of the Survivors, and the mothers who sat in front of their TVs in horror, clinging to their child who just arrived from school safely.

So, this is meant for all the young and aged mothers, working mothers and housewives, married mothers and the single mothers, those with money and without and for those without whom life would have been insufferable. Wish you a very Happy Mother's Day!!

Sunday, August 8, 2010

Life in Words by Bansari

Life :

Words- Bansari Thakkar

Date-08/08/2010

Sunday, 12:42 P.m.(Ahmedabad,India,Gyjarat).

Life is a Book. on Which we can write words which turns to pages pages stands to history.

History stands to the years of life.God forget to make eraser for it somtimes i really remember the thing.so. bad things can erase and good things must be always there in the remembrance for good life.

But,than immediate i realise the great God why not made eraser for it that is the real motto from his side and that is if we can easily erase our mistakes i mean the pages of life which is not good things of our bad side than we easily forget it, but god always want us to realise it with our side in all work that remember your things which you made in past.So, if the thing is of bad part never repeat it and if its good always make it as principal in your all work before starting something new.

PAST- Learn from Past.

PRESENT-Apply in Present.

FUTURE-Planned Out for Future.


Friday, July 30, 2010

What is Life in Silence?????Life is the word started with Peace ends with full of Love.

""" Peaceful place of Love.""""""

Wednesday, July 14, 2010

My Fav Rose

Innocent Girls!

Saturday, July 10, 2010

Life is too short!
Wednesday, July 7, 2010

Life according to me!

L-lake of love..
I-island of joy..
F-flowers of happiness.
E-enjoyable memory!

Life & love!

life and love a great similarity
life full of love, joy and sacrifice to give happiness to concerned person

And, Love A Great harmony of Enjoy in Good and perfection manner
living life for concerned person with happiness


Its depend on us How We Consider Life???

life??????

A Smallest and sweetest gift of god..

He never come to ask on earth what w perform but calculation of our life will make addition
of our good deed, subtraction of bad multiplication and we get fruitful result on earth...


So As time passes we get all the things what in real manner is planning
to be happened by the real creature of GOD on this Earth.